Algemene Voorwaarden Dienstverlening / Terms of Delivery (Dutch)

Medes, eveneens handelend onder de namen Medes, Medes Interim, Medes Consultancy, Medes Interim Consultancy, Medes Media en Medes Media & Consultancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 81399839 (hierna te noemen: Opdrachtnemer) heeft tot doel om advies, interim management, diverse freelance werkzaamheden, uitvoering en ondersteuning, o.a. op het gebied van digitaal/digitalisering, innovatie en organisatieveranderingen te verlenen aan cliënten (hierna te noemen: Opdrachtgever of Opdrachtgevers).

1 Algemeen

Voor zover tussen de Opdrachtnemer en een Opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de Opdrachtnemer en op alle samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Offertes, aanbiedingen

Alle werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever worden na overleg met en in opdracht van de Opdrachtgever en na goedkeuring door de Opdrachtnemer volgens het geldende uurtarief alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever voordat een zaak of opdracht in behandeling wordt genomen van het betreffende uurtarief op de hoogte middels een offerte of aanbieding. In dit uurtarief zijn niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten, telefoniekosten, verblijfkosten en consumptiekosten. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Alle tarieven en kosten zijn excl. BTW.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of opdrachten.

Alle opdrachten van Opdrachtgever beschouwt de Opdrachtnemer als uitsluitend aan hem gegeven.

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3 Opdracht en uitvoering

De bij uitvoering van opdracht ontstane arbeidsrelatie is géén arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW en géén fictieve dienstbetrekking in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd.

Partijen stellen vóór aanvang van de betaling van de beloning een opdrachtovereenkomst in de zin van art. 7:400 BW op.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing omtrent het resultaat van de opdracht.

Opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit te voeren.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtnemer zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de benodigde faciliteiten.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

De Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken. Daarbij zal Opdrachtnemer voor een ordentelijke overdracht aan Opdrachtgever zorgen.

Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

4 Facturering, betaling

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Genoemde opschorting ontslaat Opdrachtgever geenszins van enige betalingsverplichting.

Indien de Opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn.

Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.

5 Eigendomsoverdracht

Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

6 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht.

7 Aansprakelijkheid

Opdrachtgever zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

De Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de Opdrachtnemer sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails, faxberichten en andere typen elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

8 Toepasselijk recht, geschillen

Op alle door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil woorden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer zijn (neven)vestigingsplaats heeft.

9 Overig

Indien een bepaling uit een tussen Opdrachtnemer en gesloten overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

De Opdrachtnemer is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien de Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Deze algemene voorwaarden zijn bij de KvK gedeponeerd.